Dersim Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bağlı olduğu bakanlığın çiftçilere 30 Bin lira destekte bulunulacağını açıkladı.

Genç Çiftçiler Hibe Desteği adıyla açılan program, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamındaki bir hibe programı. Dün başvuruları başlayan hibe programı için Dersim Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karşılıksız 30 bin liraya varan hibe desteklemelerinden yararlanmak isteyenlerin gencciftci.tarim.gov.tr adresinden ön başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Başvuru süresinin 13 Nisan-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında olduğu belirtilen açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Başvuruların, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliği, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli yerli gen kaynaklarını kullanarak organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri kapsamaktadır.”

Bu kapsamda 18-40 yaş aralığında proje sahibi gerçek kişilere 30 bin liraya varan karşılıksız hibe desteği verileceği belirtilen açıklamada, nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde ikamet edenlerin ya da hibe sözleşme tarihi itibariyle ikamet edeceğini taahhüt edenlerin hibe için başvurabileceği kaydedildi.

Açıklamada, hibe projelerinden faydalanmak isteyenlerin detaylı bilgiye il ve ilçe müdürlüklerinden ulaşılabileceği bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Türkiye genelinde yapılacak olan hibe  desteği, ‘Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenecek.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

– Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişiler.

– Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

– Okur-yazar olmak.

– Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

– Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

– Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

– Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.

– Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek.Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.

– Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak.Herkese 30 bin lira verilmeyecek.

* Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

* Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.

30 BİN TL HİBE İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?

– Hayvansal üretime yönelik;

– Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

– Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

– Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

– Bitkisel üretime yönelik;

– Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

– Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

– Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

– Kültür mantarı üretimi projelerini,

– Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

– Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

– Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

– Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞVURULAR İÇİN GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.

– Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

– Başvuru dilekçesi.

– Proje tanıtım formu.

– İmzalı taahhütname.

– Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

– Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

– Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

– Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

– Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

– Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

– Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR

– Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

– Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

– İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti

– Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here